Het komt geregeld voor dat werkgevers twijfelen aan een ziekmelding van een werknemer. Bijvoorbeeld omdat de desbetreffende werknemer zich vaak op maandag of vrijdag ziek meldt of omdat er sprake is van een arbeidsconflict. De vraag die zich dan opdringt is of een werkgever deze ziekmelding in twijfel mag trekken en het loon mag opschorten totdat er wordt vastgesteld dat de werknemer daadwerkelijk ziek is. Zeer recent boog de kantonrechter Arnhem zich over zo’n kwestie.

Ziekmelding

In januari 2019 trad de werkneemster voor bepaalde tijd in dienst bij een werkgever. Deze arbeidsovereenkomst  voor bepaalde tijd is in augustus 2019 omgezet in een vast dienstverband. In april 2020 meldde de werkneemster zich ziek en verzocht haar werkgever om de gegevens te verstrekken van de bedrijfsarts zodat zij een afspraak kon maken.

Ziekmelding geweigerd

De werkgever liet de werkneemster weten dat haar ziekmelding niet werd geaccepteerd en dat haar loon per die datum werd opgeschort. Uiteindelijk heeft de werkgever de werkneemster wel aangemeld bij de arbodienst.

Consult met de bedrijfsarts

Zes dagen nadat de werkneemster haar werkgever in rechte had betrokken, ontving zij een uitnodiging voor het spreekuur met de bedrijfsarts. De bedrijfsarts schreef in de probleemanalyse dat er sprake is van zowel ziekte als een arbeidsconflict.

Werkneemster niet akkoord met voorstel tot beëindiging

Nadat de werkneemster bij de bedrijfsarts was geweest, deed de werkgever haar een voorstel om de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen. De werkneemster is niet akkoord gegaan met de voorgestelde vaststellingsovereenkomst

De hamvraag is of de werkgever het loon van de werkneemster (on)terecht heeft opgeschort vanaf het moment van ziekmelden.

Hoofdregel: ziekmelding accepteren

De kantonrechter start met de hoofdregel: een werkgever dient in principe een ziekmelding door een werknemer te accepteren. Dat is alleen anders als er voldoende zwaarwegende gronden zijn om de ziekmelding te weigeren. Een arbeidsconflict – zoals de werkgever in deze zaak opwierp – levert geen zwaarwegende grond op. Het is niet aan de werkgever, maar aan de bedrijfsarts c.q. arbodienst om te beoordelen of een werknemer al dan niet ziek is. Een werkgever is op grond van de Arbeidsomstandighedenwet en de Regeling procesgang verplicht om het eerste en tweede ziektejaar een bedrijfsarts of arbodienst in te schakelen, op het moment dat een werknemer zich ziekmeldt. Deze verplichting vloeit overigens ook voort uit het goed werkgeverschap en de re- integratieverplichtingen die op een werkgever rusten.

Ziekmelding ten onrechte geweigerd

Naar het oordeel van de kantonrechter had de werkgever de ziekmelding van deze werkneemster dus niet mogen weigeren. Het had op de weg van de werkgever gelegen om kort na de ziekmelding – en niet pas enkele weken daarna – al de arbodienst in te schakelen. Dat de werkneemster zich in 2020 al vaker had ziek gemeld doet daar niet af aan. Ook levert dit geen geldige reden voor een loonopschortring op. De werkneemster heeft derhalve recht op het gevorderde aanvullende salaris vanaf de datum waarop zij zich heeft ziekgemeld, inclusief de wettelijke rente en wettelijke verhoging.

Bron: Manon van den Brand