Wat ervaringen van klanten

Overweegt u om Fight 4 your Right in te schakelen? Laat u overtuigen door de tevreden cliënten die u voorgingen. Enkelen willen hun verhaal doen.

jurist Zoetermeer, juridisch advies Zoetermeer, rechtsbijstand Zoetermeer, juridisch adviseur, adviseur recht

Vordering

Als groothandel in kappersartikelen had ik een vordering op een kapper. Deze wilde zijn vordering niet betalen. Hij had de mijn zelfstandige handelsagent producten retour gegeven en deze wilde het navenante bedrag verrekend zien met mijn vordering. Hierbij berekende de kapper prijzen dier ik niet ken. Tijdens de gerechtelijke procedure stelde de heer Schepers vast dat de producten die de zelfstandige handelsagent retour had genomen, niet door mij waren geleverd wat het verschil in prijzen verklaarde. Omdat de gemachtigde van de kapper alles deed om het proces te vertragen en de procedure dus al enige tijd liep, was ik geneigd om in te stemmen met het voorstel van de gemachtigde (DAS) van de kapper om akkoord te gaan met een minnelijke schikking. De heer schepers heeft mij geadviseerd om hier niet mee in te stemmen omdat het voorgestelde bedrag vele malen lager was dan het gevorderde bedrag. Gelukkig ben ik daar niet verder op in gegaan en heeft de heer Schepers de gerechtelijke procedure voortgezet. Ik werd in mijn recht gesteld en het bedrag waartoe de tegenpartij werd veroordeeld is een veelvoud van het bedrag dat door DAS werd voorgesteld als minnelijke schikking tegen finale kwijting. Door de vasthoudendheid van Henk Schepers ben ik hier goed uitgekomen.

dhr. Frolich

Zakelijk geschil

“Henk Schepers, heeft namens mijn BV als gemachtigde opgetreden inzake een kwestie waarbij de overeenkomst met een andere partij voortijdig werd verbroken en wij werden beschuldigd van wanprestatie. Wij waren niet meer in staat om eventuele fouten te onderzoeken en de tegenpartij had ook al gebruik gemaakt van de diensten van een andere leverancier. Ook had de tegenpartij de betaling van een aantal declaraties gestaakt en wilde een vergoeding hebben voor kosten voor het inschakelen van een andere partij. In de gerechtelijke procedure heeft de heer Schepers een paar conclusies opgesteld als repliek op wat namens de advocaat van de tegenparetijs is aangevoerd. Op basis van het feit dat wij geen wanprestatie hebben geleverd, sprake is van schuldeisersverzuim, dat wij nimmer in de gelegenheid zijn gesteld om e.e.a. te onderzoeken ,dat de betaling van de openstaande declaraties onrechtmatig werd aangehouden en dat de algemene voorwaarden van de tegenpartij onrechtmatig ter hand zijn gesteld, heeft de rechter besloten ons recht te erkennen. Opmerkelijk hierbij  is dat de advocaat van de tegenpartij ons voorstelde dat wij meer dan € 4.000,00 zouden moeten betalen om de kwestie te kunnen sluiten. De heer Schepers heeft dat voorstel verworpen en nu moet de tegenpartij ons ruim € 5500,00 betalen vermeerderd met de wettelijke rente voor handelstransacties.”

dhr. Sprenger

Ontslag bij COA  

“Mijn dienstverband is beëindigd bij het COA. Daarvoor heb ik me laten bijstaan door de vakbond mijn juridische verzekering. Desondanks bleek dat de vakbond mij niet goed heeft geholpen waardoor mij tekort is gedaan. Door de vasthoudendheid van Henk Schepers heeft het COA haar standpunt herzien  en is mijn vergoeding aangepast en heeft mijn verzekering mij gecompenseerd.” 

dhr. Van der Zeeuw

Zakelijk geschil  

Fight 4 your Right, in de persoon van Henk Schepers, heeft mij geweldig geholpen in een zakelijk geschil dat ik had. Dit geschil was complex en raakte mij niet alleen maar ook andere ondernemers in het verzamelgebouw. Zijn juridische expertise en scherpe blik hebben er toe geleid dat de tegenpartij en ik uiteindelijk toch weer om de tafel zijn gegaan en tot een voor beide partijen acceptabele oplossing zijn gekomen, zonder dat ik mijn rechtvaardigheidsgevoel verloor. Zonder Henk zou het resultaat voor mij zeker negatief zijn geweest. Het vuur waarmee Henk Schepers onrecht te lijf gaat, is lovenswaardig en heeft mij moed gegeven om door te zetten.


dhr. Hendriks

Afwikkeling ontslag

Het bedrijf waar ik werkte ging failliet. Problemen met het UWV en de werkgever over onjuiste betalingen zijn snel en vakkundig opgelost. Niets dan lof voor de inzet van Henk Schepers.”

Mw. S. Klippus

Vordering

Een afnemer van onze diensten had haar rekening niet voldaan ondanks vele herinneringen en aanmaningen. Het verschuldigd bedrag was niet hoog zodat ik niet te veel kosten wilde maken om het bedrag geïncasseerd te krijgen. Contacten met deurwaarders leerden dat de kosten meer zouden zijn dan het verschuldigde bedrag. De heer Schepers is een procedure gestart tegen lagere kosten omdat hij de dagvaarding zelf opstelt en hij een afspraak heeft met een deurwaarderskantoor, die tegen een gereduceerd tarief de dagvaarding kan betekenen. Ondanks het feit dat wij als een VOF hogere griffierechten moesten voldoen en de rechtbank de vergoeding voor de gemachtigde beperkt, is de procedure met goed resultaat afgerond. We hebben het verschuldigde bedrag ontvangen en de toegekende onkostenvergoeding was toereikend.”

Dhr. R. Ammerlaan

Algemene voorwaarden

Voor mijn hoveniersbedrijf heb ik jaren geleden mijn algemene voorwaarden laten opstellen. Ik heb daarvoor een aanzienlijk bedrag moeten betalen. Op mijn verzoek heb ik de algemene voorwaarden door Fight 4 your Right laten actualiseren. Dit tegen een zeer redelijke prijs. De aanvullingen en verbeteringen zijn dusdanig dat ik me met een beter gevoel op de markt begeef.”

Johan, Pure-Nature

Beëindigingsovereenkomst

Na 17 jaar werd mijn dienstverband beëindigd per 1 maart 2012. Dit als gevolg van de financiële situatie. Mijn Amerikaanse werkgever bood een ontslagvergoeding van 50.000,- euro aan, inclusief niet opgenomen vakantiedagen, inlevering van leaseauto, laptop, telefoon.  De heer Schepers van Fight 4 your Right heeft mij vertegenwoordigd en heeft gezorgd voor een ontslagvergoeding van meer dan 130.000,- euro. Ook werden de niet opgenomen vakantiedagen uitbetaald en ik mocht de leaseauto etc. blijven gebruiken, de ontslagdatum werd bepaald op 1 mei 2012 en ik kon aanspraak maken op een WW-uitkering. Verder heeft Schepers mij geholpen met het de stamrechtconstructie

Dhr. Schepers heeft mijn belangen op een voortreffelijke wijze verdedigd, is niet bezweken onder de druk die de werkgever en heeft een boven verwachting goed resultaat behaald. Zo nodig roep ik wederom zijn hulp in. ”
Dhr. E van den Heuvel

Conflict betreffende arbeidsongeschiktheid

Als werknemer had ik een sluimerend conflict met mijn werkgever over de mate van arbeidsgeschiktheid. Ik heb op therapeutische basis mijn werkzaamheden voor enkele uren per week hervat. De werkgever was echter van mening dat ik volledig arbeidsgeschikt kon worden geacht en verplichtte mij om meer uren te gaan werken.

Dhr. Schepers voerde de correspondentie met de werkgever en deze erkende uiteindelijk dat het werkzaam zijn op therapeutische basis niet betekent dat je volledig arbeidsgeschikt bent verklaard. Hiermee werd het conflict opgelost en erger voorkomen.”

Mw. K. Tucker

Opzeggen lidmaatschap sportschool Fit For Free

Tien minuten na de online aanmelding bij Fit For Free realiseerde ik me dat de sportschool te ver weg is. Daarom heb ik me meteen afgemeld. Desondanks wilde Fit For Free mij houden aan het betalen van een jaarabonnement en heeft uiteindelijk een  incassobureau ingeschakeld. Door toedoen van Fight 4 your Right heeft het incassobureau afgezien van verdere invordering.”


Mw. L.A.P. Kuikhoven

Opstarten van internetwinkel

Fight 4 your Right heeft mij geholpen bij het opstarten van mijn internetonderneming. Er is een plan van aanpak opgesteld waarmee ik de benodigde financiering kon regelen en een bepaalde periode met behoud van uitkering mijn onderneming kon opstarten. Ook zijn er op maat gesneden algemene voorwaarden opgesteld. Nadat ik het resultaat onder ogen kreeg besefte ik dat aan een internetwinkel speciale eisen worden gesteld.

Door Fight 4 your Right ben ik ervan verzekerd dat mijn internetwinkel geheel voldoet aan de voorwaarden die de wet daaraan stelt.”

Dhr. G. Schijff

Onzorgvuldig handelen van Politie Haaglanden

Fight 4 your Right heeft namens mij twee klachten ingediend bij de Politie Haaglanden omtrent het onzorgvuldig handelen van de politie. Een daarvan werd gegrond verklaard. De andere werd gedeeltelijk gegrond verklaard. Voor het onderdeel dat ongegrond werd verklaard is een klacht ingediend bij de Nationale ombudsman.

Mijn rechtsbijstandsverzekeraar kon mij niet helpen. Fight 4 your Right kon dit wel, en heeft de grenzen opgezocht en gestreden voor mijn belangen.”

Dhr. M. Blauw

Bezwaar tegen dagvaarding kantonrechter en beslissing CBR

Fight 4 your Right heeft namens mij bezwaar gemaakt tegen een dagvaarding van de kantonrechter. Dit naar aanleiding van een aanrijding die ik als 84-jarige onopzettelijk had veroorzaakt op een zebrapad. In eerste instantie heb ik hulp gezocht bij een advocaat. Deze zag weinig kans van slagen maar wilde wel voor mij optreden. Toen werd ik geattendeerd op Fight 4 your Right. Henk Schepers kon mij geen garanties geven maar zag mogelijkheden. Het resultaat was dat ik geen boete opgelegd kreeg. Wel heeft de officier van justitie een onderzoek bij het CBR ingelast inzake mijn rijvaardigheid. Fight 4 your Right heeft namens mij bezwaar aangetekend en dit bezwaar werd gegrond verklaard. Hierdoor beschik ik nog over mijn rijbewijs.

Ik dank Henk Schepers voor zijn oplossend vermogen, vasthoudendheid en inzet.”

Dhr. P. Heijman

Schuld aan SVB i.v.m.ten onrechte genoten kinderbijslag

Onze zoon volgt in Engeland een opleiding en woont daar bij zijn oom. Wij als ouders zijn woonachtig in Nederland. Er was een schuld ontstaan van 8716 euro aan ten onrechte genoten kinderbijslag omdat we niet konden aantonen dat wij voldoende hebben bijgedragen in het onderhoud van onze zoon. Door het bezwaarschrift van Fight 4 your Right werd besloten dat de vordering teruggebracht zou worden tot 1338 euro en dat hier een betalingsregeling voor zou worden getroffen.

Dhr. Schepers heeft zich volledig ingezet voor ons en heeft snel gehandeld omdat de termijn waarin bezwaar kon worden gemaakt, bijna verlopen was. Wij danken hem voor zijn hulp en bijstand

Familie Korley

Beëindiging dienstverband en verhalen kosten opleiding

Een medewerker van mijn bedrijf nam ontslag, kort nadat hij zich had aangemeld voor een dure, door het bedrijf betaalde opleiding. Aangezien de onderneming geen profijt kon hebben van de opleiding van de werknemer, heb ik hem medegedeeld dat de kosten van de opleiding door hem moesten worden vergoed via een verrekening van vakantiedagen en het tegoed aan salaris. De werknemer dreigde met juridische stappen omdat er geen schriftelijke overeenkomst bestond.

Dhr. Schepers heeft de desbetreffende medewerker gemotiveerd aangegeven dat verrekening mogelijk is en dat een mondelinge overeenkomst ook rechtsgeldig is. Door deze snelle en effectieve actie zijn de kosten van de opleiding verrekend met het tegoed aan salaris en vakantiedagen zonder dat de medewerker een advocaat inschakelde. Naar aanleiding van deze kwestie heeft dhr. Schepers een op maat gesneden algemeen reglement opgesteld.”

Dhr. Van der Velden

jurist Zoetermeer, juridisch advies Zoetermeer, rechtsbijstand Zoetermeer, juridisch adviseur, adviseur recht